S-vi amu hăroşi o lai Rămăñi lai! Gioñi ierau Rămăñiă di ma ninti ma …

Eli Fara căntă Rămăneşti - Video băgati pi Youtube di Vanghiu Dzega

luni, 14 aprilie 2008

Hoara a Mea ...
Ah, hoara a mea, tini va mi mori
hoarâ vrutâ rămănească,
aclo iu zboarili auşedzu la cilimeańi
iu speranţa cu nâşi caftâ s-creascâ.


Spiru Fuchi

Ti cama multâ poezii Râmâneascâ intraţi la: http://poeziarmaneasca.blogspot.com/


"Ma Dumnidzã nu poati s-alasã ta s-moarã aşi limbili ñiţ şi nã pitricu noi, poeţljii, ta s-apãrãmu aesti limbi ñiţ şi ti-aţea poeziili-a populiloru ñiţ suntu aesti cãntiţi muşeati, cãntiţi tragichi ... Mini escu poetu ali vreari. Vrearea, muşuteaţa easti suflitlu a Rãmãñiloru, ama, ma multu scriu ti diştiptarea a noastrã naţionalã. Mini escu unu poetu ţi voiu s-cãrtescu suflitlu-a Armãñiloru. Aestã easti borgea a noastrã: Cumu s-aflãmu aestu lucru, ta s-disfãţemu poarta ali speranţi?"

S. Fuchi

Dada ‘ţ-al Miha - Dadamoaşa

Dada ‘ţ-al Miha - Dadamoaşa

Pilu Fuchi & Petru Bashu

Pilu Fuchi & Petru Bashu

Casa di-tu munţi

Lilucii di Prămviară

Video cu Armăńi

Luati di pi Youtube, la: AnnoGramatikon

Treambura PamporeaTREAMBURA PAMPOREA
Asculta mai multe audio Muzica »

Trecu nã dzuã tu livadi

Trecu nã dzuã tu livadi

Iarna-na iarna-ne

Treţi un gioni şi mi veadi


Dzua bunã la muşeatã

N-am vidzutã ahtari fiatã


Dzãsi zborlu ş-tãrcu calea

Mini laia mutreamu valea


Mutreamu valea ş-lãcãrmamu

Tut mintea la nãsu u-aveamu


Ghini dzãsi laia mumã

Stã fiatã cã u s-ţi iasã numã


Nu la Mumã la mãreatã

Cã nu estu di ahtari fiatã

Estu râmãnâ cu tiňii